Nicolas Miailhe

Co-founder & President, The Future Society, AI INITIATIVE